فاطمیه ۹۶
فاطمیه ۹۶
تعداد عناوین:۷ عنوان
تاریخ برگزاری:بهمن‌ و اسفند ۱۳۹۶
توضیحات:بررسی فرازهایی از خطبه فدکیه
جمعه ۱۸اسفند۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۲۶بهمن۱۳۹۶جلسه اول انتخاب نوع فایل
2 جمعه ۲۷بهمن۱۳۹۶جلسه دوم انتخاب نوع فایل
3 شنبه ۲۸بهمن۱۳۹۶جلسه سوم انتخاب نوع فایل
4 یکشنبه ۲۹بهمن۱۳۹۶جلسه چهارم انتخاب نوع فایل
5 دوشنبه ۳۰بهمن۱۳۹۶جلسه پنجم - شب شهادت انتخاب نوع فایل
6 سه‌شنبه ۱اسفند۱۳۹۶جلسه ششم - روز شهادت انتخاب نوع فایل
7 پنجشنبه ۱۰اسفند۱۳۹۶جلسه هفتم انتخاب نوع فایل
8 پنجشنبه ۱۷اسفند۱۳۹۶جلسه هشتم انتخاب نوع فایل