در محضر واصلان اعلی


شرحی بر حدیث نبوی «إنّ الله يَغضِب لغضبِ فاطمة ويرضيٰ لِرضاها»

تجلّي آثار به اقتضاي رتبه وجودي است و بالاترين رتبه وجودي از آنِ انسـان اسـت كه به حكم اختيار، تاجِ «لقد كرّمنا» بر سرش نهاده‌اند و در وصفـش «فَتبارك الله» گفته‌اند؛ لذا تنـها اوسـت كه مـي‌تواند مَظهر ومُظهرِ صفات الهي بوده و خليفة‌الله باشد‌.

همه ارزشهاي اين خليفة‌الله و جلوه تمامي آثار او در جاذبه و دافعه‌اش خلاصه مي‌شود كه تحت لواي رضا و غضب الهي مطرح مي‌گردد‌.

... امّا كدام جاذبه، از جذبه كمال حضرت حق جذّاب‌تر تواند بود؟!

... وكدام جلوه كمال، از كمال فاطمه تام‌تر مي‌تواند باشد كه «أسوة حسنة» بفرمايند:

«إنّ الله يَغضِب لغضبِ فاطمة ويرضيٰ لِرضاها»

و فاطمه، آن واصل اعلاي الهي است كه وجودش چنان در حضرت حق فاني شده كه مي‌فرمايند:

«شَغَلني لِقاءَ وَجه ربّي الكَريم عَن مَسئَلتي إيّاه»


اين مجموعه عرض ارادتي است به آستان ملكوتي ملكه عالم وجود، وجرعه‌اي اسـت از جام وصلِ واصـلان اعلاي الهي،‌ كه نهرِ ‌وجـودشان در جوش وخـروش است تا تشنه‌كامانِ عاشقِ وصلِ عالم معنا را به اقيانوسِ عظمتِ هستي بپيوندند.

... و كيست كه ويرانه دلش به گنج سرسپـردگيشان لايق و ميـزبان شود و به خـود نبالد كه: 

آن كس كه به واصلان اعلي نرسيد        لـب تشنـه بمُرد و زار با ما نرسـيد
آبي كه نشــد ، همـره ِ رودِ قـوي          در خاك فرو رفت و به دريا نرسيدنظرات کاربران: