آخرین سخن


 

آخرین سخن: شرحی بر خطبه امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا

«سپـاس خــدای را که دنـیا را سـرای فنا و زوال قرار داد. دنیـا اهــلش را تغـیـیر می‌دهد و آنان را دگرگون می‌سـازد؛ مغـرور کسی است که فریـب دنـــیا را خورد و بدبخت کسی است كه شیفته و فریفته‌ی آن شود.»

«مردم! دنیا فریبـتان ندهد که هرکه به او اعتمـاد کند ناامیـدش سازد و هر که به او طمع ورزد مأیوسش نماید. من شـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌ما را مـی‌بیـنم بر امـری هم‌پـیمان شده‌اید که خشم خـدا را در آن عـــلیه خود برانگیختـه‌اید و به واسـطـة آن خداوند از شما اعـــراض کرده و غضـبش را بر شما روا داشتـه و رحـمتش را بر شما حرام کرده است؛ نِعمَ الرَّبُ رَبُّنا وَ بِئسَ العَبیدأَََنتُم ...»

سرآغاز حــماسة عاشـــــورا از بستـر شن‌های تفتیده‌ی کــربلا، شــعار شیعــی «هیهات منّا الذلّه» امــام حسیــن بـود که به رسم اعـاده‌ی حقِِ هـدایت، حتی بر مهاجــمان حریمش نیز طنـین انداز شد تا به گـوش زمان بسپارد:

«هان ای انسان! به هوش باش که به قدر دنیازدگی در برابر امــام و حجـــت زمانـت قـرار مـی‌گیـری‌.»

و اینک آخرین سخن...
نظرات کاربران: