تقسیر قرآن حکیم


  

تفسیر قرآن حکیم - سوره حمد و بقره

قرآن حکیم کتاب هدایتگر همه انسانهاست که خورشید همیشه تابانش، عرصه زمین و گستره زمان را هماره در برگرفته است و نور هدایتِ جاودانه و جهان شمولش، چنان است که بهانه‌های نارسایی زبانی و بیگانگی فرهنگی خارِ راهِ صراطِ سعادت بخش آن تنواند بود؛ زیرا قرآن حکیم با زبان فطرت سخن می‌گوید که فرهنگ عمومی و زبان مشترک همه انسانها در همه اعصار است.

اما اگر چه قرآن نور است اما حقیقتی است ذو مراتب و بطن اندر بطن که ادراک عموم را جز به ظواهر و اصل نور و محتوای ضروری آن دسترسی نیست و بطن و معارف ژرفش از آنِ مطهّرون و خواصّ اولیای الهی است که ظرف تحمّل و بصیرتِ عمیق و قلب سلیمِ دریافت آن را دارند و تبعیت ما از قرآن نیز منوط به تبیین مفاهیم و تفسیر معانی توسط این خردمندان و راسخون در علم می‌باشد.
در سلسله مجموعه‌های «تفسیر قرآن کریم-سوره حمد و بقره» برآنیم تا گوشه‌ای از بحر عمیق حکمت را با استعانت از معلمان حقیقی قرآن –اهل بیتعلیهم السلام- به نظاره بنشینیم تا در مسیر تدبّر و اهتدا به قرآن، کسب معرفت از آن و کشف راه سعادت از غرقه شدن در گرداب وهم و تفسیر به رای در امان مانیم.


نظرات کاربران: