سبط اکبر


 

 مجمـوعه‌‌ای صوتی-تصویری مشـتمل بر سخـنرانی‌های جناب استاد در خصـوص امام حسن مجتبی علیه السلام است

در این مجموعه گران‌سنگ به سه محور کلی در خصوص سبط اکبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پرداخته شده است:

محور اول: بررسی فضائل و مناقب آن حضرت علیه السلام

محور دوم: بررسی شبهات وارد شده در خصوص زندگی و سیره ایشان

محور سوم: بررسی بعضی از فرمایشـات و دسـتورات آن بزرگـوار به پیروان و شیعیانشان

مهمترین عناوین سخنرانی‌های موجود در این مجموعه بدین شرح است:

-         تحلیل صلح امام حسن علیه السلام و رد شبهه تعدد زوجات ایشان

-         دلایل صلح امام حسن علیه السلام و نتایج آن

-         نقش تولی و تبری در تحقق جامعه ایده آل اسلامی

-         ابعاد وجودی انسان و نقش تفکر در کمال بعد روحانی

-         چگونگی بهره‌مندی موجود مختار از فیض تام الهی

-         صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصومین علیهم السلام

-         عملکرد سیاسی امام حسن علیه السلام

-         جایگاه امام حسن علیه السلام در میان فرق اسلامی، قرآن و سنت نبوی

-         عوامل احقاق حق در جامعه

-         صفات عبد صالح از منظر امام حسن علیه السلام

-         ارزش تفکر از منظر امام حسن علیه السلام (تصویری)

-         اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام (تصویری)

-         چگونگی نگرش صحیح به دنیا (تصویری)


نظرات کاربران: